„Montaż instalacji fotowoltaicznej na przetwórni ryb w Kamienicy oraz zakup maszyn dla przetwórni rybnej”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjnośći i rentownośći przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowej rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.

„Zakup urządzeń do natleniania oraz automatycznych karmników dla ryb”

Cel operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.

„ Montaż instalacji fotowoltaicznej na stawach hodowlanych w miejscowości Kamienica”

Cel operacji: Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.


„Dywersyfikacja działalności Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych poprzez oferowanie maszyn i urządzeń na wynajem”

Cel operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez wynajem sprzętu budowlanego oraz utrzymanie miejsca pracy w Gospodarstwie Rybackim w Charzykowych.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.


"Rozszerzenie łańcucha dostaw poprzez rozbudowę istniejącego sklepu rybnego w miejscowości Gostycyn"

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.